Matthew

Chapter 1

 
An angel comes to Joseph

18 Etšėhešemé'eme tséxhestáotsėse Jesus. Na'ėstse hetane Joseph móxheševéhehéhe, móhnėxhéstȧhehéhe David hemanȧhéstóva Tséma'xevéhonevetsese. Mósto'sevéstoemȯhevohe Maryhevaho. Hotȧhtse mó'éšeáahtse'hóse'ėhevóhe, Joseph móstao'seéva­vé'še­nétȧhévetanóotsėhéhe héne. Móho'nóxhene'eno tséheševé'šė­hóse'etsėse Ma'heónemȧhta'sóomȧhéva. 19 (Nėhe'xóvéva kȧse'éeheho mó'ȯhkeméhaehávėsévatamėhevóhe tséémooh­tóse'ese) . Naa Joseph tséhvé'pévoéstomo'hėse móho'nós­to'seéemé'éstȯtse, mósto'seévȧ­he'kenootȯhevóhe Maryhevaho. 20 Móhnenóve­oo'hetanȯhéhe. Naa nėhe'še tséstanaóotsėse móstatšėheše­ováxenȧhéhe, na'ėstse ma'heónėhotse'ono móxho'ėhótaehevóhe, "Mary énėsto'sevé'šė­henésone Ma'heóne­mȧhta'sóomȧheva. Névé'tónėšétáno oha váhtome­véstoemeha." móxhetaehevóhe. 21 Naa mȧxhestáotsėstse Jesus heševéhoo'o éohkenėhestohe Vo'ėstanévėstómanéhe. Naa nea'háanéhe éto'sevo'ėstanévėstómáne," móxhetaehevóhe néhe ma'heónė­hotse'ono. 24 Tséstaévȧšé'šeotsėse Joseph mó'osáane­to'senėševéstoemȯhevóhe Maryhevaho. 25 Naa oha móho'nóh­véámȯhtse ta'e tsé'éšėhestáotsetsėse néhe mé'ėševoto. Jesus móxheševéhohevóhe Joseph. 22 Naa mó'oné'seóme­nėhesóhanetséhe hákó'e tótseha na'ėstse ma'heónėhóo'xeváhe tséhetȯxe'ėstónėse. 23 "Kȧse'éehe tsésó'koomaestse tsėhenésone naa Immanuel tsėheševéhóho Ma'heo'o Tsévéseóemaétse, móhkenėhestóhehanéhe héne Immanuel," éhetȯxe'ohe ma'heónȯxe'ėstoo'o.

Chapter 2

The wise men

1 Jesus móxhestáotsėhéhe Bethlehem tséno'oeme Judea. Nėhe'xó­véva Herod móhma'xevéhonevėhéhe, móxhoehéhe Jerusalem. Hósėstse hetaneo'o tséháehéne'enovȧhese móstȧho'eohtsėhevóhe hénėhéóhe Jerusalem, móhno'ée­nėstá'tovȯhe­vovóhe néhe mé'ėševoto. 2 "Tósa'e éhoo'e tsé'tóhe mé'ėševȯtse tséto'sema'xevéhónévé'tovóvose tsé'tóhe Jews. Háá'ėše éše'he tséhne'ȯhkėhésemé'éhnėse návóomone na'ėstse hotohke, návé'šėhéne'enánóne tsééšėhešė­hestáotsėse, naa náho'hé­haoena'tovone," móxhehevóhe. 3 Herod naa tsémae'ée­vo'ėstané­hevese Jerusalem tséstanéstomó­névȯse, móstavé'še­óetsetanóo­tsėhenovóhe. 4 Nėhe'še Herod móhmóheéva­mȯhevóhe ma'heóne­vé'hó'e, mósto'se­nėstsės­tovȯhevóhe, "Tósa'e éto'sė­hestáotse tsé'tóhe Tséto'sė­ho'méase Ma'heo'o?" 5 "Naa Bethlehem. 6 Na'ėstse ma'heónėhóo'xeváhe étsėhetȯxe'ėstóne, 'Naa Bethlehem tsé­no'oeme Judeaheveno, tsema'xemȧhe­héne'enóseoneve tsés­to'sevé'hestáotsėse hénėhéóhe tsé'tóhe mé'ėševȯtse. Tsé'tóhe mé'ėševȯtse tsema'xevéhoneve naa tseonó'eotsėhóho Israelites (néhe Israelites mó'éšeáahtse'­moné'toehevovóhe Ma'heóneva tótseha),'" móxhetaehevóhe néhe ma'heónevé'hó'e. 7 Nėhe'še Herod móstaémooseonóomȯhevohe néhe hetanóho tséháehéne'enovȧhé­tsese. Tséhvá'nenėhesémánėse móstanėstovȯhevóhe, "Tóne'še névóomovo néhe hotohke?" Naa móhmé'ėstomóehevóhe tséhetaa'­héne'enomévȯse. 8 "Naa tȧhénȯhtsevóoma néhe mé'ėševȯtse hénėhéóhe Bethlehem. Naa mȧhmé'ovóse, né'évȧhé­me'ėstome­véhéne nonohpa nȧhtavésėhé­háóéná'tóvo," móxhehéhe Herod. 9-10 Naa tséstaévaasė­hóse­aseohtsévȯse néhe hetaneo'o mó'évȧhóse­vóomȯhevovóhe néhe hotóhkeho naa mó'oseepévetanóotsėhevóhe. Móstaame­néhe'o­vȯhevovóhe néhe hotóhkeho tséstaamoésenatsėse, nėhe'še he'ama móstató'omoése­nȧhéhe hénėhéóhe mȧheóne tséx­hoo'ėse nehe mé'ėševȯtse. 11 Tsésta­éstsėh­névȯse, mósta­voómȯhe­vovóhe néhe mé'ėševoto naa heške Mary­hevaho. Naa móhmȧsó­metȯhe­novóhe tséháoe­metse hová'éhe, heóve­ma'kaata, naa tséohkevé'še­tsėhetȧho'­hóvȧh­tovetse, naa tséheo'ke­­méeotsetse, móstavé'šė­ho'hé­masetsėsto­vȯhe­vovóhe. 12 Tséh­vá'ne­nėhesémánėse Herod, néhe heta­neo'o móhnėheše­ováxenȧhevóhe oxėse tsésto'seéva­tšėhešeasė­hóo'ȯhtsévȯse komááhe tsėsáa­héhotonóhevo Herodevaho.

Escape to Egypt

13 Naa néhe hetaneo'o tséháehéne'enovȧhese tséstaéšeéva­aseohtsévȯse Ma'heo'o mó'anȯheméaoohéhenotóhe ma'heónė­hotse'ono Joseph tsésto'sėhéhotonaa'ėse ováxėstóva. "To'éotsėstse!" móstsėhetaehevóhe. "Tatsėhe'otšėšenano tsé'tóhe ka'ėškóne naa heške Egypt. Naa hénėhéóhe nėšėhoéhéne ta'e ma'taévȧhósė­ho'ėhé­nėhetatsése tsésto'seévȧho'ėhóo'ȯhtsése. Herod énȯhtsevóomóho tsé'tóhe ka'ėškóneho, éna'hátanó'tovóho. 14 Naa héne taa'eva Joseph móstó'nėšeto'éotsėhéhe naa móstatsėhe'otsėhohevóhe tsévéstoemose naa néhe ka'ėškóneho Egypt.

The killing of the children

15 Naa hénėhéóhe móhnėšėhoehevóhe ta'e Herod tséhnaa'ėse. Móhmȧhenėhesóhanetséhe tséheševéstomósánėse Ma'heo'o tsénėhetȯxe'ėstónėse ma'heónėhóo'xeváhe Jeremiah, móstsėhe­tȯxe'­ės­tónėhéhe ma'heónȯxe'ėstóonéhéva, "Náne'évȧhé'otseho nae'ho Egypt." Nėhe'še Herod tséstanéstomónėse néhe hetaneo'o tséháehéne'enovȧhese tséssáaho'ėhéme'ėstomóéése hová'éhe mó'omáta'eotsėhéhe. Móstanėheto'emaovȯhevóhe hestotse'ono tsésto'semȧhena'hotsėse hetanéka'ėškóneho hénėhéóhe tsémaevésėstanovese Bethlehem, tsénéšeaénamase naa tsétó'kėhahese. Hé'tóhe móstavé'šenėhešėhetáohamėhéhe tséhetaa'ėse néhe hetanóho tséháehéne'enovȧhétsese tséhmé'ės­tomoo'ėse. 16 Naa Ma'heo'o tséheševéstomósánėse móhmȧhe­nėhesóhanetséhe, naa néhe ma'heónėhóo'xeváhe Jeremiah móstsėhetȯxe'ėstónėhéhe ma'heónȯxe'ėstóonéhéva, 17 18 "Hénėhéóhe Ramah, énéstohe éma'xėhoó'hetȧhpe'a'xane vo'ėstane. Mónėséhanéhe Rachel móxhésta'xanéhenotóhe henésono. Naa vo'ėstanóho móho'nóstónėševovóešemaa'ėstse tséhvé'­na'hetsėse henésono."

The return from Egypt

19 Naa tsé'éšenaa'ėse King Herod ma'heónėhotse'ono móxho'ė­hótaehevóhe Joseph ováxėstóva hénėhéóhe tséhvo'ėstané­hévévȯse Egypt. 20 Móstsėhetaehevóhe, "To'éotsėstse naa taévatsėhe'o­tšėšenano tsé'tóhe ka'ėškóne naa heške Israel. Hénėhéóhe vo'ėstanóho tséhméhaena'hátanó'toese ééšemȧhenaeo'o." 21 Joseph mósto'éotsėhéhe naa nėhe'še móstaévatsėhe'ȯhtsėhevóhe Israel. 22 Naa tséstanéstomónėse néhe Herod hee'haho Archelaus tséhešemȧho'emanetsėse hénėhéóhe Judea, móstae'se­tsėhe'ȯhtsėhéhe. Nėhe'še ováxėstóva mó'évȧhósenėhestóhehéhe tsésto'sėtsėhe'ohtsėse Galilee. 23 Naa hénėhéóhe móstȧhé­vo'ėstané­hevėhevóhe mȧhoéstóva Nazareth tséohkėhestóhetse. Naa Ma'heo'o tséheševéstomósánėse móhmȧhenėhesóhanetséhe, naa néhe máto ma'heónėhóo'xeváhe tséheese móxhesóhanetséhe, "Nazarene tseohkėhestohe," móxhehéhe.

Chapter 5

The Sermon on the Mount

     1 Jesus tséhvóóhtȯtse tséhešėhoháetanevoo'etse, móstae'ėhnėhéhe tsésto'sėhéseanȯhema'heóneéestsėse. Hénėhéóhe tséstȧ­hámėstoeotsėse hevovéstomóseono a'e móxhoehevóhe. 2 Naa móstatsėhehéhe, 3 "Ma'heo'o éohkepéve'tovóho tséne'étamé'toese, éhevéhonamé'tóó'e. 4 Eohkepéve'tovóho tséháo'omeeotsétsese, évovóešemóho. 5 Eohkepéve'tovóho tsésáapévatamȧhtséhetsese, hová'éhe tseamȧhénóvo tséhetaa'véstomevȯse hétséno ho'eva. 6 Eohkepéve'tovóho tséonó'evo'ėstanéhevetanótsese, tsėho'éšé'tánóvo. 7 Ma'heo'o éohkenėševátamóho tsénėševátsėstȧhé'heónevetsese. 8 Naa Ma'heo'o éohkepéve'tovóho tséma'heónetanótsese, tsevóomáá'e. 9 Ma'heo'o mato éohkepéve'tovóho tséóo'haahtóohétsese. "Tsé'tóhe nanésoneho," tsėhetóho. 10 Eohkepéve'tovóho tséhávėsévo'eéhetsese tséhvé'néhevo'ėstanéheve'too'ėse, éhevéhonamé'tóó'e." 11 Nėhe'še Jesus móstȧhósetsėhehéhe, "Nétatsėhetatséme, hó'nėšekánomė­hávėsévo'eéhanése tséhvé'ne'étamé'tovése, 12 váhtomė­hetótaetanóhéne. Naa mé'etanó'tomova ma'heónėhóo'xeváheo'o tséheševésėhávėsévo'eéhévȯse naa héne vé'šėhéestáháhéne. Naa nėstsevé'šeamȧhénóvo hová'éhe tséoseepéva'e he'amo'omééno."

Love

     43 Naa móstȧhósetsėhehéhe Jesus, "Eohketsėhevoone vo'ėstaneo'o: 'Méhota tséhó'xatamaesee'e naa péota tsénėsétamaesee'e.' 44 Mé'tó'e nétatsėhetatséme: 'Méhota tsénėsétamaesee'e naa háoenavomotaha tséohkemométsėstóvo'eéhaesee'e.'" 48 Éme'nėhešepévȧhéstove Ma'heo'o hápó'e tséhešepévaese.

Chapter 6

The Lord's Prayer

     9 Ma'heo'o Tséhéhe'tovatsemenoto tséhestoéstoveto he'amo'o­mééno, néme'só'hove­mȧhe­ma'he­óno'­ótáne. 10 Néxho'hé­vehonoeo'o. Eme'­nėheso tséhešetanoto hétsėhéno ho'eva hápó'e tséhéso hénėhéóhe he'amo'omééno. 11 Oešeeva néxhoxomemenoo'o. 12 Néhvone­ta­nó'tȯtse tsé'ó'ȯhto'eé­tȧhétse hápó'e tséévȧheše­vonetanó'­tomóvótse vo'ėstaneo'o tséó'ȯhto'eéhaetse. 13 Hótooma'­ove­­menoo'o mȧxhávėséve­vonȯhóha'ónétse, naa máto ne'aseotšėšemenoo'o tósa'e tséxhávėséva'e. Némȧhe­véhonoo'e, néhoháatamaahe, naa néno'vó'ho'ėho'­hé­vata­maahe hétsetseha naa a'ene'­xóvéva. 14 Naa nétatsėhetatséme, ma'évananovóse tséó'ȯhto'eé­haesee'e hápó'e nėstseévanėheše­nanóévo Ma'heo'o. 15 Naa mȧssáavé'eévananovóhése hápó'e Ma'heo'o nėstsėsáa'éva­nanóéhévo. 16 Ma'ávóónése émoosenėheto'eétȧhéhéne. Hósėstse éohkeménȯhketanoo'o ȯhtávoonevosėstse. Naa hová'éhe móme'vé'šėhéamȧhénóvo. 17 Naa tséhnéehóvése váhtomė­hóxe'anȧhtséhéne hó'nėšeávóónése, hovánee'e móme'héene'ena oha Ma'heo'o. Naa nėstseamȧhénóvo tsévé'šeávóónése.

Worry

     31 Névé'eóetsetanó'tánóvo hová'éhe, heva mésėhestȯtse naa máto hone'oo'o. 32 Vo'ėstaneo'o tsésáane'étaméhevose Ma'heóneva éohkenėhešeóetsetanoo'o. Névé'vésenėhešetanóme! Ma'heo'o éohkeéšeáahtse'héne'ena tséo'hémȧhé'tomóvóse naa nėstsenėheševéstȧhémáévo. 33 Mȧhvé'vovóanóse Ma'heo'o hová'éhe néme'héoetsetanó'tánóvo. 34 Naa máto névé'eóetsetanó'tánóvo tséto'sėheso mȧhvóona'o. Tsetaometónéso. Onétáhtse oešeeva ameována'xaevo'ėstanéheve.

Chapter 7

The Golden Rule

     12 Ohkepéve'tova vo'ėstaneo'o hápó'e tséhešepéve'tóvȧhtsétanóse, énėhetȯxe'ėstóneo'o Moses naa máto hósėstse ma'heónė­hóo'xeváheono.

The narrow door

     13 Onésėsóhpėhné'tomáhéne héne he'nétóo'o tsétšėšké'o. Naa hé'tóhe na'ėstse he'nétoo'o tsétȧhpé'o háesto vo'ėstaneo'o ééšeáahtse'sóhpėhné'tánóvo. Héne he'nétoo'o éhe'anáto tséssóhpėhné'tohe, naa oha étȧho'eotsėstómanéto asėto'eéstóva. 14 Naa hé'tóhe tsétšėšeké'o étȧho'eotsėsánéto a'enevo'ėstanéhévėstóva. Oha tsėsáaháestȯxéheo'o vo'ėstaneo'o tsésóhpėhné'tose hé'tóhe he'nétoo'o.

Chapter 11

     28 Mȧhvé'mȧhovo'xéohtsése tséamo'xése, éno'xe naa nėhe'še néhnȧho'ȯhtsévėhéne, nėstsėhosótomėšematséme.

Chapter 16

Who is Jesus?

     13 Tséstȧho'eohtsévȯse hénėhéóhe Caesarea Philippiheveno, Jesus naa hevovéstomóseono, "Nátónėsétamáá'e tsé'tóhe vo'ėstaneo'o?" Jesus móxhetȯhevóhe hevovéstomóseono. 14 "Naa hosėstse énėhevoone mónėséhanéhe na'ėstse ma'heónėhóo'xeváhe, héva John Tséohke­e'óestaáhóvȧtse, naa mó-hea'e Elijah, naa mó-hea'e Jeremiah, naa máto héva na'ėstse tsénétaestse," móxhetaehevóhe hevovéstomóseono. 15 "Naa hápó'e tséhnéehóvése nétónėšetanóme?" móxheše­nėstsėstovȯhevóhe. 16 "Nénéehove Tséhee'hahé'too'ėstse Ametanéne-Ma'heóneva, ného'eanȯheméa'tova," móxhetaehevóhe Peterhevaho. 17 "Néhetome, naa oha nésáataomėhéne'enóhe, Ma'heo'o mónénėheševóo'sėhaehéhe. 18 Naa ótahe néspéveáahtomónėstse: Ho'honáá'e néheševehȧtse, naa hénėhéóhe néhe ho'honáéva nȧhtsevé'šemóheevamoo'o netao'o vo'ėstaneo'o tsésto'sėhema'heóne­manȧhéstóvéto. Heávohe hestotse'ono móme'tónėšėhévonanánóvo," móxhehéhe Jesus.

Chapter 20

Workers in a vineyard

     1 Jesus móhmé'ėstȯhéhe tséheševéhonoetsėse Ma'heóneva, móstšėhešėhetáohamėhéhe: No'ka tséhméovóona'otse na'ėstse énano'éve'ho'e móstanȯhtse'ovȯhevóhe tséto'sėhotse'ótose. 2 Naa tséstaéšemonotse'onanėse mósto'senėhešeonénėxomevȯhevóhe tóséé'e tséohkėhešeonénėxanéstovetse. Móstaasėtotse'óhehevóhe. 3-5 Naa tséstanėšenáame'xóvetse héne eše neva móstȧhóse­monotse'onanėhéhe. Mósto'semȧheséeše­onénėxomevȯhevóhe. 6-7 Nėhe'še tséstanóhonȯxe'ȯhetsėse hósėstse móssó'e­áahtse'e­amóeóehevóhe tséhotse'óhetanose. Móstȧhóse­monotse'o­nanéhenotóhe. 8 Tséstȧhetóevetse néhe énano'éve'ho'e móstsėhetȯhevóhe hevéhonotse'ono, "Taonóomenano tséhotse'óhese naa onénėxome­vóóno. Vovóeonénėxomevoo'o tséhestóxe­monotse'o­nanéto." 9 Hotȧhtse móstȧséeše­onénėxemevȯhevóhe néhe tséheše­onénėxomóhetsėse tséméoasėtotse'óhetsese. 10 Néhe tséméoasėtotse'óhese móxhóovenėhešetanȯhevóhe, "Nȧhtsėhehpe­onénėxomónéme." Oha móhmȧheséeše­onénėxomóhehevóhe. 11 Nėhe'še móstsėhetȯhe­vovóhe néhe énano'évé'hó'e, 12 "Tsé'tóhe oha éhotse'óheo'o no'ka tséhnéma'oéstatse, naa nénėheše­onénėxomevoo'o tséheše­onénėxomevése. Tséhnéehóvétse náméoasėtotse'óhéme naa éoseeno'hoháoho'ta. Naa némȧhešéešeonénėxomevéme." 13 Nėhe'še néhe énano'éve'ho'e móstšėhešeno'ėstovȯhevóhe, "Hóovehe, nésáa'oe'kėhénotatséhe. Nénėhešeonénėxomevȧtse tséohkėheše­onénėxanéstove no'ka éšeeva. 14 Névé'mé'etanó'ta tséheše­onénėxomevono, náhotse'ótoo'o, 15 naa taamááhe hé'tóhe nama'kaatáeme tsévé'šeonénėxomevono. Tȧhestanȯtse nema'kaatáeme naa tȧhóó'óhtsėstse!" móxhešėhetáohamėhéhe Jesus. 16 Nėhe'še Jesus móstsėhehéhe, "Eto'senėheso, tséhóovevovóehnétanose tsėhestóxėhneo'o, naa mé'tó'e hétsetseha tséhestóxėhnese tsevovóehneo'o."

Chapter 21

Two sons

     28 Jesus móstsėhetȯhevóhe néhe ma'heónevé'hó'e, "Náto'sėhósė­tšėhešėhetáohemenȯtse hetane, móhnéšėhevóhe hee'haho. Tséháa'éha­hétsese móstsėhetȯhevóhe, "Tȧhéhotse'óheo'o ho'eone hétsetsha!" 29 "Hová'ȧháne," móxhetaehevóhe, naa oha nenóveto móstaéva­nétȧhévetanȯhéhe, móstaévȧhéhotse'óhehéhe. 30 Nėhe'še mé'tó'e móxhósėtsėhetȯhevóhe néhe tsétšėhe'kéhahétsese, "Tȧhéhotse'óheo'o ho'eone hétsetsha!" "Héehe'e," móhvá'nė­hetaehevóhe, naa oha móho'nóstȧhéhotse'óhetsėstse," móxhešėhetáohamėhéhe Jesus. 31 Nėhe'še Jesus móstšėheše­nėstsėstovȯhevóhe néhe ma'heónevé'hó'e, "Taasévoono hee'haho tséáahtóese?" "Naa néhe tséháa'éhahétsese," móxhehevóhe. "Néhetóméme, naa énėhéso. Néhéne'enovóneo'o tséhešė­hávėsé­vo'eétȧhé'heónévévȯse tsé'tóhe ma'kaataevé'hó'e naa máto mátȧháa'eo'o. Naa oha tséhvé'eévanétȧhévetanóvȯse tsevovóehneo'o Ma'heónévėstóva. Naa hea'e tséhnéehóvése néme'­onȧháxėho'hé­manėstsénóvo. 32 Nésó'héne'enanovohe tsé'ȯhke­ma'heóneéestsėse John tséohkee'óestaáhóvȧtse, tséto'sėheše­onó'evo'ėstanéhévése, naa oha nésáa'áahtovóhévo? Naa mé'tó'e tsé'tóhe hávėsévo'eétȧhé'heono heva hámó'ȯtse ma'kaataevé'hó'e naa mátȧháa'eo'o mó'áahtóehevóhe. Naa nékánomevóomóvoo'o tsé'tóhe hávėsévo'eétȧhé'heono tsé'áahtovóvȯse John tséohke­e'óestaá­hovátsese, naa oha nésáa'áahtomónėhéme!" móxhehéhe Jesus.

Chapter 27

27

The death of Jesus

45 Tséssétovoestatse naa ta'e tséstana'nȯxe'ȯhetse mó'a'enó'­neo­tsé­hanéhe netao'o. 46 Nėhe'še Jesus móstȧhpe'e'­hahehéhe, "Nama'heóname, hó'ótóva hénová'e tséhése­noo'o'tsé'toveto?" 47 Tsésta­néstoo'ėse néhe hósėstse vo'ėstanóho tsévésenéetsese hénėhéóhe móstsėhehevóhe, "Ta'se éhoó'heonóomóho Elijahevaho." (Tótseha móhma'heónė­hóo'xevá­hevėhéhe.) 48 Naa na'ėstse tséstanéstoese móstaésė­he'kóova'ó'tsėhetséhe hénėhéóhe tsévé'ȯhkeéno'etse hová'éhe, mótanovȯsė­ho'a'ó'­to­móvȯhéhe Jesusevaho hestseneva. (Mó'ȯhkenėhešévėstovėhanéhe vo'ėstane ȯhtséšėto'senaeotsesėstse.) 49 Tsésta­vóomaa'ėse néhe vo'ėstanóho, móstsėhetaehevóhe néhe hetane, "Nóxa'e, hea'e tsene'évȧho'hé­vo'ėstanévėháá'e Elijahevaho." 50 Jesus móxho'óxetȧhpe'e'hahehéhe, nėhe'še móstanaeotsėhéhe.

Chapter 28

Jesus is alive

     5 Naa ma'heonėhotse'ono estsėhetaevósesto nehe he'eo'o, "Neve'ee'tohtȧheme! Nehene'enovatseme tsehešenȯhtsevoomose Jesus tsemehaehotȯxase'hoestse. 6 Esaahoehe. Eevaametanene tseto'heese. Nenaase, heve'hoohtomova tsehmehaešeešėse."

The Great Commission

     18 Jesus móstsėhetȯhevóhe hevovéstomóseono, "Námȧhenėhetȯhóota Ma'heo'o netao'o hová'ėhéstónėhéva tsésto'seohke­ma'heóne­éxo'eétȧhéto hétsėhéno ho'eva naa he'amo'omééno. 19 Naa tséhvé'nėhéso, vovéstomevóhéne vo'ėstaneo'o netao'o éme'hešenéhe'oo'évȯse. No'vé'šee'óestaáhnȯhéne hevéhéstóva Ma'heo'o Tséhéhestovėstse naa máto Hee'haho naa Ma'heónemȧhta'sóomȧheva. 20 Vovéstomevóhéne netao'o tséheševovéstomévatsése. Naa tóséé'e nėstsevé'ȯhtsématséme."


return to the Cheyenne Bible translation main page